top of page

Vizyon ak Misiyon

School Entrance

Nan PS 889, nou bay yon eksperyans edikatif ki rije ak kè kontan, ak li konseve pou lève kado ak talan nan chak timoun, chak jou. Lè nou sèvi ak modèl anrichisman lekòl la, li pral fomante lapriyè, angajman, ak lantouzyasm nan aprantisaj pandan elèv nou yo patisipe nan zòn etid tematik yo ki enkòpore atizay, mizik, ak mouvman, ak eksperyans travay avèk ekspè ki konekte ak tematik la pou fè aprantisaj ki releven ak otantik. Enstriksyon dirèk nan sèvi avèk metòd atelye nan letrasi fondamantal ak matematik tou prezan nan pwogram nou an. Gras a efò kowoperasyon ant pwofesè devouman angaje ak fanmi angaje nou yo, elèv nou yo pral ekipe ak konesans kontni, kapasite pou panse kritik, ak valè etènel ki nesesè yo pou yo ka vin manm pwodiktif nan kominote lekòl nou an ak kominote yo nan lalaj.

bottom of page