top of page
distance photo of school exterior

Fason Pou Ed

Fè Dòn

Bonjou fanmi yo!

Paseke bidjè Depatman Edikasyon an pou lekòl PS 889 sòti sèlman jiska yon pwen, Asosyasyon Paran (AP) nou bay sipò finansye kritik ki pote avantaj pou tout elèv nan tout klas yo. Ane sa a, AP PS 889 espere peye an moyenne plis pase $130 pa elèv nan kad inisyativ nou yo. Done dirèk ou yo sipòte bagay tankou:

anrikechisman kourikilòm nan lekòl yo

klèb nivo klas yo tankou Fotografi, Kouk, Dans, ak Teyat Mizikal

ekskizyon lekòl yo

ranpli bibliyotèk nou ak liv ak mebliye

vizit kiltirèl ak pèfòmans

ak plis ankò!

Nou ankouraje ou fè sa ou kapab: pa gen kado ki twò piti (oswa twò gwo)! Tout don yo byenveni ak apresye, epi yo 100% detaksabl. Tanpri sèvi ak paj sa a pou mete sou pye yon done mensyèl oswa yon done nan yon fwa. Nou aksepte tou PayPal, ak n'ap akeyi lajan an kach oswa chèk yo voye nan lekòl nan sako pitit ou. Jis asire ou li klèman marké kòm yon done Asosyasyon Paran.

Pou plizyè konpayi ofri yon pwogram korespondans ki ta ka doubliye enpak done ou a! Si antrepriz ou ofri sa, AP PS 889 se yon òganizasyon ki reyistre 501c3 ak kapab aksepte don korespondan!

Avec rekonèsans,
AP ou​

Lyen manm Konstella

Pa manm Konstella: Fè don isit la:

Fè donasyon pou AP atravè Paypal

Benevòl

Tout paran yo byenveni epi ankouraje pou yo fè vwa yo tande epi patisipe nan divès fason, tankou asiste nan rankontre ak evènman Asosyasyon Paran yo (AP), sèvi nan komite AP, tradui kominikasyon AP yo nan lòt lang, oswa ofri kèk èdtan vòlontè. Pa gen anyen ki enpòtan nan kontribisyon yo, li valab ak apresye. Nou gen sis komite, ouvè pou tout paran yo ak gardyen. Angajman nan tan yo gerab ak fleksib! Ou vle patisipe? Vin patisipe nan yon rankontre AP oswa voye yon imèl nan parents@ps889pa.org. Komite Kominikasyon: Dedye pou rale paran yo ansanm, ankouraje kominote fanmi nou yo grandi, ak bati relasyon kominote deyò atravè patenarya, biltin, medya sosyal ak plis ankò. Komite Pou Egwite Rasyal ak Jistis Sosyal: Travay pou avanse arrichisman kiltirèl ak konsyans sosyal nan kominote lekòl nou yo ak pi lwen atravè edikasyon, atelye, ak evènman. Komite Pou Ranmase Finans: Kreye inisyativ ki ap ranmase lajan pou akeyi elèv/profesè ak bati kominote nan PS889. Komite Evènman: Òganize evènman sponsorize pa AP yo. Angajman nan tan va lòt selon aktivite yo, men ka kòmanse ak 2 èdtan vòlontè pa evènman. Komite Gwanchman: Dedye pou ranmase lajan pou lekòl nou yo, ki gen ladan sibvansyon, sponso korporatif ak aktivite tradisyonèl pou ranmase finansman. Komite Jaden: Nan sipò nan pwogram syans lekòl la, konsantre sou founi eksperyans aprantisaj jaden nan pratik. Komite Pou Vwayaj Terè: Dedye pou òganize vwayaj terè ak vizit gès yo pou ankouraje syans, lò ak kilti nan lekòl PS889 yo. Konsèy ak diskisyon paran yo se yon prensipalite ak angajman nan tan se minimòm.

bottom of page